Bulgaristan Vergi Kanunu

Bulgaristan Vergi Kanunu Genel Bilgiler

Türkiye, Bulgaristan'ın en çok ihracat yaptığı birinci ülke, en çok ithalat yaptığı dördüncü ülke ve ticaret ortakları sıralamasında dördüncü ülke konumundadır.  Avrupa Birliği üyeliğinin ardından, Avrupa Birliği Gümrük Birliği’nin bir tarafı haline gelen Bulgaristan ile Türkiye arasındaki gümrük birliği kapsamıyla sanayi ürünlerinin ticaretinde gelişmeler olmuştur. Bulgaristan’ın  Avrupa Birliği’ne üye olmasından ve gümrük birliği anlaşmasına dahil olmasından sonra iki ülke arasındaki gümrük vergileri sıfırlanmış, buna ek olarak kurumlar ve gelir vergisi oranları da %10’a düşmüştür. Bu gelişmeler nedeniyle Türk yatırımcıların Bulgaristan’da yaptıkları yatırımlarda artış olmuş ve Bulgaristan, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı haline gelmiştir. Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan Ticaret ve Ekonomik, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması ile de iki ülke birbirlerinin stratejik, ticari partneri konumuna gelmiştir.

Ticari faaliyetlerde vergi oranları ve uygulamaları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bulgaristan’daki vergi oranları Türkiye’ye göre düşüktür.  “Vergi oranı”, verginin hesaplanması için vergi matrahına (bazına) uygulanan yüzde miktarıdır. Vergi kanunlarında yer alan bu oranlara, literatürde “kanuni vergi oranı” veya “nominal vergi oranı” denilmektedir.  Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük vergi oranı Bulgaristan’a aittir. Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi olduğu için hem diğer Avrupa Birliği ülkelerine olan ihracatından dolayı hem de vergi oranlarının düşük olması sebebiyle vergi konusunda avantajlıdır. Türk yatırımcıların Bulgaristan’ı tercih etmesinin başlıca nedenleri;

-Türkiye yatırımcıların oturum iznine sahip olmasa bile Bulgaristan’da hesap açabilmesi,

-Kanunda muafiyeti olması sebebiyle Türkiye’den Bulgaristan’a ihraç edilen mallarda KDV ödenmemesi,

-Bulgaristan’da bulunan firmalar KDV ödememektedir ve elde ettiği kar, kurumlar vergisi oranı, Türkiye’ye göre düşük olmasıdır.

Bulgaristan Vergi Oranları

 • Bulgaristan KDV oranı %20

 • Avrupa birliği ve üçüncü devletler arası KDV oranı %0

 • Yıllık gelir, kazanç ve kurumlar vergisi %10

 • Divident dağıtımı vergisi %5

 • Stopaj vergisi %10

 • Şahıs gelir vergisi oranı %10

 

 1. Gerçek veya tüzel kişi, transit tacirince satın alınan yabancı veya Türk menşeli olup da yurt dışında (serbest bölgeler dahil) satılmış malların transit olarak veya direkt olarak ithalat ve ihracat rejimi yükümlülüklerine tabi olmaksızın başka veya aynı ülkeye satarak Transit ticaret gerçekleştiren Bulgaristan’da kayıtlı birçok firma bulunmaktadır. Bulgaristan firması Türkiye veya Avrupa Birliği’nde kayıtlı olmayan bir ülke firmasından mal alabilmekte, alınan mal transit olarak müşteriye satılabilmektedir. Bulgaristan’daki firmalarım gerçekleştirdiği bu Transit Ticaret tamamıyla legal olarak, Avrupa Birliği direktifleri ve kanunları çerçevesinde gerçekleştirilen bir işlemdir. Söz konusu Transit Ticaret Bulgaristan’a mal girişi olmadan gerçekleştirilir. Bu durumda Türkiye firması KDV ödememekte ve Bulgaristan firmasına 0% KDV’li olarak malı satabilmektedir. Gerçekleştirilen ticari faaliyette Bulgaristan firması da KDV ödememektedir. Transit rejim kanununda yer alan madde fatura üzerine işlenir ve kazanç Bulgaristan firmasında kalır.
   
 2. Bulgaristan sınırından giren ticari mallar, Transit Rejimi Mevzuatı’nın 42. Maddesine göre %0 KDV’li olarak bir diğer Avrupa Birliği ülkesine satılabilmektedir. Elde edilen kazanç bu durumda da Bulgaristan’da kalmaktadır. Bu şekilde gerçekleştirilen ticari faaliyetin kurumlar vergisi oranı %10, divident/ortak kazanç paylaşım vergisi oranı %5’tir.
   
 3. Bulgaristan’da kayıtlı bir firma, Türkiye de dahil olmak üzere herhangi bir yabancı ülke firmasıyla ticari bir faaliyet gerçekleştirebilir.  Bu durumda da Bulgaristan için KDV yine % 0, kurumlar vergisi oranı %10, Divident vergisi oranı %5 olur. Söz konusu ticari faaliyette divident veya kurumlar vergisi yerine direkt olarak rakamlar maaş olarak paylaşılmaktadır. Çalışanlar için  vergi oranı %10’dur.  
 • Bulgaristan oturum izni olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Bulgaristan’da bir banka hesabı açarak, vergilerini Bulgaristan ticari rejimine tabi olarak ödeyebilmektedirler.

Bulgaristan KDV Oranı ve Bulgaristan KDV İadesi

Bulgaristan’da ticari üretim faaliyet alanı (fabrika, şirket v.b.) satın alındıktan sonra ilgili ticari firma için yapılan masrafların KDV’si devlet tarafından fabrikanın banka hesabına iade edilmektedir.  İade işlemi için söz konusu fabrikanın muhasebesel prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Bulgaristan’daki fabrikada üretilen malların %80’ininden fazlası Avrupa Birliği ülkeri dışında kalan ülkelere, üçüncü dünya ülkelerine satılıyorsa, yapılan masraflarla ilgili ödenen KDV, 30 gün içerinde aylık KDV beyannamesi verilmesi şartıyla devlet tarafından ilgili kuruma iade edilmektedir.

Bulgaristan’daki fabrikada üretilen ve işlem gören malların %80’ininden fazlası Avrupa Birliği ülkelerine satıldığı durumlarda ödenecek KDV %0’dır. Bulgaristan’daki mal alımı gibi yapılan  tüm masraflar  için ödenen %20 oranındaki KDV,  beyannamesi verilmesi şartıyla şirkete/fabrikaya geri iade edilir. Bu durumda KDV iade süresi 3 aydır. Yalnızca Avrupa Birliği üye ülkelerinde KDV iade süresi 3 aydır.

Bulgaristan’da tarım ürünlerinde mal alımı KDV’si de mal satışı KDV’si de %0’dır. Bulgaristan’daki tarım ürünü ticaretinde yapılan masrafların (depo, nakliye, makine alımı vb.) KDV iadesi süreci 30 gündür. Bulgaristan’da tarım ürünü ticareti faaliyetinde bulunacak firmanın lisansa sahip olması gerekmektedir.

Bulgaristan'da Şirket Kurmanın Avantajları

 • İki ülkenin ortak tarihsel ve kültürel geçmişi
 • Bulgaristan’ın AB üyesi olması
 • Bulgaristan, Balkanlar’ın coğrafi olarak merkezi konumunda olması
 • Bulgaristan ile Türkiye’nin coğrafik yakınlığı
 • Bulgaristan, AB üyesi olduğu malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşım hakkına sahip olması
 • Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle yaptığı ticaretin karayolu ile taşınan kısmının büyükbir bölümü Bulgaristan üzerinden yapılması
 • İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi Türkiye’nin üretim merkezlerine olan yakınlığı
 • Gümrük Birliği nedeniyle ikili ticarette sanayi ürünleri gümrük vergisinden muaf olması
 • Büyük ölçüde iki ülkenin teknik mevzuatına uyumlu olması
 • Kalite-fiyat oranının Türk ürünlerinin Bulgaristan piyasasındaki rekabet gücünü artırıcı nitelikte olması
 • Bulgaristan AB, NATO ve DTÖ üyesi olması
 • Bulgaristan, Türk şirketlerinin ürünlerinin AB pazarlarına girişinde giriş kapısı rolü oynaması
 • Türk şirketleri Bulgaristan’da AB fonlarından yararlanabilmesi
 • Balkanlar’ın merkezinde yer alan ve beş Pan-Avrupa koridorunun üzerinden geçtiği Bulgaristan, lokasyon açısından stratejik bir konumda olması
 • Avrupa Birliği’nde en düşük kurumlar vergisi Bulgaristan’dadır: % 10. İşsizlik oranı yüksek olan bölgelerde kurumlar vergisinden muafiyet söz konusudur.  Bu sebeple Bulgaristan gelir vergisinin % 10 düzeyinde olması
 • 5 milyon Euro’nun üzerinde ve 50 kişiye istihdam yaratan yatırım projelerinde donanım ithalatında 2 yıl süreyle KDV muafiyetinin olması

 

bulgaristan konsolosluğu vize

 

 

 

Duyurular

2014 SENESİNDEN İTİBAREN BULGARİSTANDA DEVAMLI OTURUM İZNİ

Bulgaristan  Vatandaşlık Satın Almak   Avrupa birliği ülkesi olan Bulgaristan yatırımcılara vatandaşlık hakkı tan...
2017-09-28 11:16:58 Devamı...

Bursa Bulgaristan Konsolosluğu Seçimlerden Dolayı Tatil

Bursa Bulgaristan Konsolosluğu Seçimlerden Dolayı Tatil! Bursa Bulgaristan Başkonsolosluğu 24.03.2017 ve 27.03.2017 tarihlerinde Millet Meclis...
2017-03-27 12:30:05 Devamı...

Bulgaristan Konsolosluğu Seçimlerden Dolayı Hizmet Veremeyecek

Bulgaristan vize başvuruları ve konsolosluk işlemleri seçimlerden dolayı gecikmeli işlem görecek. 26 Mart 2017 günü Bulgaristan'da yapılacak...
2017-03-27 12:29:39 Devamı...

Bulgaristan Başkonsolosluğu 2017 Yaz Sezonu Akreditasyon İçin Gerekli

Bulgaristan Başkonsolosluğu 2017 Yaz Sezonu Akreditasyon İçin Gerekli Belgeler Bulgar Konsolosluğuna akredite firma, Bulgaristan vize başvuru...
2017-03-27 12:29:04 Devamı...
Tüm Duyurular
Bulgaristan Vergi Kanunu